วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

"Master of Science Program in Computer Science . "

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

 • ชื่อภาษาไทย            วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ชื่อภาษาอังกฤษ            Master of Science Program in Computer Science
 •                    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อปริญญา
 • ชื่อเต็ม (ไทย)            วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • ชื่อย่อ (ไทย)            วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ)            Master of Science (Computer Science)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ)            M.Sc. (Computer Science)
ระดับการศึกษา
 • ระดับ                    ปริญญาโท
 • โปรแกรมการศึกษา        แผน ก1, แผน ก2
 • ระยะเวลาศึกษา            2 ปี
 • วุฒิการศึกษาก่อนหน้า        ปริญญาตรี
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า โดยได้รับวุฒิการศึกษาตามที่ ก.พ. รับรอง
 • ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (หมวด 4)

เอกสารหลักสูตรปริญญาโท (อ่านเพ่ิมเติม)

เอกสารประกันคุณภาพ


วันที่เผยแพร่: 31 ส.ค. 2558

© 2015 Computer Science, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตึกจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 1 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร.02-329-8400 ถึง 8411 โทรสาร.02-329-8412