เมนูหลัก
    ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
    กิจกรรม
    เว็บบอร์ด
    การรับเข้าศึกษาต่อ
    คำถามที่พบบ่อย
    หัวข้อสัมนาและโครงงานนักศึกษา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
บุคลากร
ดร.วรางคณา กิ้มปาน
ห้องพัก : -
อีเมล : knwarang@kmitl.ac.th
โฮมเพจ : -
โทร :
การศึกษา :

- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.สงขลานครินทร์)

- วท.ม. วิทยาการสารสนเทศ (สถาบันเทคโนฯ ลาดกระบัง)

- Ph.D. System Information Engineering

(Kagoshima University, Japan.)

งานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :

- Swarm Intelligence

- Artificial intelligence

- Expert System

รายวิชาที่รับผิดชอบ :

- Information Systems

- Information Technology for Scientist

- Mathematics and Computer for Daily Life

ประธานสาขา
ผศ.กฤษฎา บุศรา
คณาจารย์ประจำสาขา
ผศ.ดร.นันทิกา เบญจเทพานันท์
ผศ.ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม
ผศ.สิริลักษณ์ อนันต์สถิตย์สิน
ผศ.ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์
รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
อ.ศังกรศรัณย์ ล่องชูผล
ผศ.ดร.จีรพร วีระพันธุ์
ดร.สายชล ใจเย็น
อ.สันธนะ อู่อุดมยิ่ง
อ.ธีระ ศิริธีรากุล
อ.อัคเดช อุดมชัยพร
ผศ.ดร.อนันตพร ศรีสวัสดิ์
ดร.รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์
ดร.วรางคณา กิ้มปาน
ดร.อดิศักดิ์ สุกุล
อ.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ
ดร.ประพจน์
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา
นางสมพร พุ่มจันทร์ (เลขานุการประธานสาขา)
นางสาวพชิรา แก้วเจริญ (พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์)
 
     
 
Computer Science, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. All Rights Reserved.2010
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร.02-326-4339-53 , 02-737-3000